Kalendář akcí

02
zář
2. září 2019
v 08:00


GDPR - obecná informace o zpracování osobních údajů

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 25. květen 2018 8:40
Napsal Sklepník Jan

Základní škola Osek, okres Teplice, Hrdlovská 662, 417 05 Osek (dále jen „Škola“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Škola je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Základní škola Osek, okres Teplice 
Hrdlovská 662 
417 05 Osek 
tel. 417 837 125  
ID datové schránky: ej6qv6g 

Účel zpracování osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem výkonu školního vzdělávání podle školského zákona i na základě Vašich souhlasů.


Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
• pro splnění právních povinností, které se na Školu vztahují (např. zápis a průběh školního vzdělávání),
• pro splnění smlouvy mezi Školou a subjekty těchto osobních údajů (např. dary),
• pro splnění úkolů ve veřejném zájmu, kterým je Škola pověřena (např. kontaktní údaje zákonných zástupců pro zajištění komunikace s nimi),
• pro ochranu práv a oprávněných zájmů Školy, jako je ochrana osob a majetku, ochrana života a zdraví osob (např. dokumentace k úrazu).
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Škole uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas. Při zpracování osobních údajů Školou nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním  plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením podle článku 37 odst. 7 GDPR jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Veronika Součková 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel.777 735 604

 

Sponzoři

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: neděle 27. listopad 2016 15:02
Napsal Sklepník Jan

Základní školu Osek ve školním roce 2016/2017 podporují:

 

 logobbcsoun

 

 

 

 lounetasro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme

Provozní informace - školní družina

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 19. září 2014 20:06
Napsal Sklepník Jan

PROVOZNÍ PODMÍNKY 


Ranní ul. Nelsonská
Školní družina je otevřena od 6.00 hod do doby, kdy dětem začíná vyučování (do 8.00). Nejpozdější příchod do ŠD je v 7.15 hod.
Odpolední ul. Hrdlovská
Školní družina pokračuje od skončení vyučování (nejdříve od 11.40 hod.) odchodem na oběd až do 16.00 hod.


ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY:
• Rodič, který má zájem o to, aby jeho dítě navštěvovalo školní družinu, musí vyplnit žádost o přijetí a zápisový lístek.
• Do ŠD budou přednostně přijati žáci 1. – 3. tříd na základě vyjádření ředitele školy o přijetí/nepřijetí do školní družiny. Pořadí došlých žádostí není pro přijetí dítěte do školní družiny rozhodující.
Ve dnech 3. 9. až 14. 9. 2018 budou v ŠD pohlídány děti i bez rozhodnutí ředitele o jejich přijetí. Na pobyt dítěte v ŠD ve dnech 3. 9. až 14. 9. 2018 se bez výjimky vztahují všechny body vnitřního školního řádu ŠD.
• Odhlášení se provádí písemnou formou s podpisem rodičů.
• Pokud rodiče žádají o uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený na zápisovém lístku, je nutno toto provést písemnou formou s podpisem rodičů.
• ŠD může být v provozu i o vedlejších prázdninách, pokud rodiče písemně potvrdí účast (minimální počet je 5 dětí).
• Do odpolední družiny je vhodné dát oděv na převlečení, protože děti část odpoledne tráví venku (hřiště, les....) a jedno balení papírových kapesníků.

______________________________________________________________________________

EKONOMICKÉ PODMÍNKY 


Výše úplaty za školní družinu za jedno dítě činí měsíčně 150,-Kč. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Úplata se z důvodu nepřítomnosti dítěte v některých dnech v měsíci nesnižuje a je povinná pro každé přihlášené dítě. Pokud nechcete, aby byla úplata účtována v případě, kdy dítě nenavštěvuje družinu po celý měsíc, musíte ho písemně odhlásit.

Podmínky úplaty za školní družinu:

Platba za ŠD je možná v hotovosti pouze v kanceláři školy ZŠ Hrdlovská 662 u p. Velvarské (předáním finanční hotovosti vychovatelkám nelze) nebo bezhotovostní platbou na účet školy. Číslo účtu s variabilním symbolem (pro identifikaci dítěte) bude vyznačeno na tiskopise o vyjádření ředitele školy o přijetí dítěte do školní družiny.
Minimální platba je stanovena na pololetí, tzn. na 5 měsíců, tj. 750,-Kč.

Úplatu je nutno uhradit na 1. pololetí do 30. 9. 2018 (září 2018 – leden 2019) a na 2. pololetí do 28. 2. 2019 (únor 2019 – červen 2019). Pokud platby nebudou uhrazeny do stanovených termínů, bude dítě od prvého dne následujícího měsíce vyloučeno ze školní družiny a bude místo něj přijato jiné dítě, které nemohlo být přijato z důvodu velkého počtu zájemců.

Seznam alergenů

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pondělí 5. leden 2015 16:47
Napsal Sklepník Jan

seznamalergeny